เทคโนโลยี.jpg5

Sustainability Expo 2022 งานเอ็กซ์โประดับอาเซียน ชูความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ประเทศไทย พร้อมจัด “Sustainability Expo 2022” ชูงานเอ็กซ์โปด้านความยั่งยืนระดับอาเซียน ในคอนเซปต์ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” อย่างเป็นรูปธรรม

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022) ว่า งาน SX2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค.65 นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ถือเป็นงานเอ็กซ์โปที่จัดเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เน้นเป็นระดับนานาชาติ มีความเป็นสากลมากขึ้น

โดยในปีนี้ งาน SX2022 ในครั้งนี้จะมีไฮไลต์ด้านการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในกลากหลายด้าน ความรู้ โครงการต่างๆ แนวคิดที่น่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรและประชาชนได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืน การบรรยายและให้ความรู้โดยผู้เชี่ยญชาญกว่า 150 รายทั่วโลก รวมถึงบริษัทและองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศกว่า 100 แห่ง

นายฐาปน กล่าวด้วยว่า ในอดีตหากจะพูดในเรื่องของความยั่งยืน คนเราจะมองและเน้นในมุมปัจเจกบุคคลเป็นหลัก มองว่าทำแบบนี้อนาคตของตนเองจะเป็นอย่างไร แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มมีแนวคิดที่มองต่าง โดยหันมามองและให้ความสำคัญเรื่องส่วนรวมมากขึ้น อาทิ คนรุ่นก่อนทิ้งขยะไว้แบบนี้ ทำแบบนี้ไว้แล้ว ในอนาคตจะมีผลกระทบกับคนรุ่นใหม่ๆ อย่างไร ทางแก้คือ ต้องคิดหาวิธีรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อได้สิ่งแวดล้อมที่ดี โลกที่น่าอยู่ มีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

อีกทั้งแนวคิดที่น่าสนใจที่แต่ละองค์กรไม่ควรมองข้ามคือ B2C2B หรือ Business-to-Customer-Business ที่วันนี้ต้องให้ลูกค้าเป็นแกนกลาง สะท้อนในทุกๆ ด้านกับมาที่บริษัท รู้เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

นายฐาปน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันถือเป็นเรื่องราวที่ดี ที่รัฐบาลประกาศความชัดเจน พร้อมสนับสนุนเดินหน้าเศรษฐกิจในรูปแบบ Bio-Circular-Green Economy (BCG) เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งหากมองประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก็ยังไม่มีรัฐบาลประเทศใดประกาศลุยด้าน BCG ออกมาเลย

“แนวคิดในการจัดงาน SX2022 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในคอนเซปต์ พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก (Sufficiency for Sustainability) อันเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป มาเผยแพร่ ส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรต่างๆ ร่วมกันสานต่อพระราชดำริให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป รวมถึงยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goal – SDG) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ด้วย” นายฐาปน กล่าว

ด้าน น.ส.ต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับโซนต่างๆ ในงาน SX2022 แบ่งเป็น 7 โซนหลัก ประกอบด้วย 1.โซนเศรษฐกิจพอเพียงและแรงบันดาลใจ จะเป็นนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหัวใจของงาน Sx2022 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์ประกอบและนโยบายต่างๆ ด้านความยั่งยืน

2.โซน Better Living โดยจะเป็นโซนที่นำเสนอกิจกรรมและโครงการขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero

3.โซน Better Community บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาโดยบริษัทชั้นนำของโลก องค์กรระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนแนวคิดที่นำสนใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เทคโนโลยี.jpg5

4.โซน Better Me เป็นโซนที่เน้นองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกด้านรวมถึงสุขภาพ ได้แก่ ด้านสุขภาพ – นำเสนอแนวทางในการสร้างสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ที่ดี ด้วยนวัตกรรมหลากหลายด้านรวมถึงการแพทย์ ด้านอาหาร – นำเสนอนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมอาหารรักษ์โลก และอาหารแห่งอนาคต ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต – นำเสนอโครงการและแนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

5.โซน Food Festival จะเป็นโซนที่รวมเชฟชั้นนำจากรายการเชฟกระทะเหล็ก และมาสเตอร์เชฟ รวมทั้งร้าน มานำเสนออาหารแห่งอนาคต อาหารรักษ์โลก และอาหาสุขภาพ ในบรรยากาศของฟู้ดสตรีท

6.โซน Planet Kids เป็นโซนสนามเด็กเล่นด้านเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย SDG ทั้ง 17 ข้อที่กำหนดโดยองค์การสหประซาชาติด้วยความสนุกสนานและได้รับสาระไปพร้อมกัน

7.Sustainable Marketplace โซนที่รวบรวมร้านค้าจากชุมชนกว่า 200 ร้าน ดีไซเนอร์รักษ์โลก นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม