ดีเดย์ 15 มี.ค. คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ 4 ประเภท แบ่งเป็น 3 ระดับ บ่งบอกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู

นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท คือ

โรงเรียนเอกชนวิกฤต ส่อปิดกิจการอีกหลายแห่ง กรุงเทพฯ หนักสุด
อย.สั่งอายัดอาหารนำเข้าจากจีน 124 รายการ 7 ร้านจำหน่ายใน กทม.
เปิดที่มาประเพณีเข็นรถพระที่นั่งวชิราวุธวิทยาลัย จากรัชกาลที่ 6 ถึงปัจจุบัน

การศึกษา

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับใหม่จะเป็นใบอนุญาตที่มีการบ่งบอกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู และให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงผู้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1.ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License) หรือ P-License มีอายุ 2 ปี

2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Teaching License) หรือ B-License มีอายุ 5 ปี